ข้อตกลงการให้บริการ iHerbDrug
logo2

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขทั่วไป
Iherbdrug.com จะรับคำสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง ของเอกสารนี้("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")ที่ และลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. ราคาสินค้า
ราคา สินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็ปไชต์ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้าโดยราคาที่ระบุบไว้นั้น เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า และรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ ลูกค้าทราบแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้า
3.1 การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เมื่อลูกค้าได้ชำระราคาสินค้าและค่าจัดส่งและเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าจะชำระให้แก่บริษัทฯ เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และระบบการรับชำระเงินมีการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
3.2 เมื่อการสั่งซื้อสินค้าสมบรูณ์ตามข้อ 3.1 แล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. การจัดส่งสินค้า
4.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่การสั่งซื้อเสร็จสมบรูณ์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหาการเมือง การปฎิวัติ การรับประหาร หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้หลังจากเหตุดังกล่าวได้สิ้น สุดลง
4.2 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า รวมทั้ง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ ของประเทศที่นำเข้าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นๆ เอง
4.3 ในการที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าต้องมั่นใจว่า สินค้าที่สั่งซื้อ สามารถนำเข้าไปยังประเทศที่จะรับสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ นั้นๆ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5. การรับประกัน
5.1  บริษัทฯตกลงรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
5.2  ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ลูกค้าต้องแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องใดๆให้บริษัทฯ ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นอีกต่อไป
5.3  เมื่อลูกค้าได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้บรษัทฯ ทราบตามเงื่อนไขที่ระบุใว้ในข้อ 5.2 ข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืนให้กับบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล่าวซื่งบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปให้ผู้ผลิตสินค้า เพื่อดำเนินการซ่อม หรือแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ
5.4  บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามวิธี คำแนะนำ หรือคู่มือการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้า หรือจากการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือ จากอุบัติเหตุ

6. การคืนสินค้า
6.1 บริษัทฯจะรับคืนสินค้า ในกรณีที่ มีการส่งสินค้าไม่ตรงตามสินค้าที่ได้สั่งซื้อ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที
6.2  การส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าอันใหม่ไปให้ลูกค้าเท่า นั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า การจัดส่งและรับสินค้าอันใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ซึ่งไม่รวมถึง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า บริษัทฯ จะชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ลูกค้าในรูปของคูปองเงินสดสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ในครั้งต่อไป
 
7. การยกเลิกคำสั่ง
เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อและ การยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้
 


เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ

Free delivery

บริการส่งฟรี พัสดุลงทะเบียน

7 days return

รับประกันสินค้า ยินดีคืนเงินใน 7 วันทำการ

Support online

ยินดีให้คำปรึกษาผ่านทาง Line : iherbdrug

Any questions?

ยินดีให้คำปรีกษาโดยเภสัชกรปริญญา